ਪੰਜਾਬੀ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ. The Public Health Agency of Canada has prepared the parent's guide to Immunization. Translated into punjabi.  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
ċ

View
Learning more about Canada's Food Guide will help you and your family know how much food you need, what types of foods are better for you, and the importance of physical activity in your day. Translated into Punjabi.  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   The Public Health Agency of Canada has prepared a Flu prevention checklist. Translated into Punjabi.  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   This document provides information and tips about healthy eating and physical activity at home. Translated into Punjabi and created by the Ministry of Education (K-3).  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ਮਾਪਾ-ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ੀਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ੀਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ    This is an excellent resource prepared by the good folks @TVOParents. The guide was originally developed for new residents in Ontario, but it still has a lot of valuable information for parents in BC. It has been translated into Punjabi.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ੀਟ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ!  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   What can I do at home to be involved in the educational process? This document was created by the Surrey School District.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 1 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ    HeretoHelp is a website by the BC Partners for Mental Health and Addictions. They help individuals and families better manage mental health and substance use problems. Many documents have been translated into punjabi.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   InMyLanguage is an Ontario based website that provides valuable information about Immigration, Housing, Work, Health, Education and Legal Matters. The website is translated into punjabi.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ WelcomeBC is a website for newcomers that provides information about immigration, work and community programs.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   Public Safety Canada has prepared this 36-page guide which explains in greater detail the steps Canadians should take to become better prepared for emergencies. Included are a Family Emergency Plan template and list of emergency kit items.  Apr 25, 2012, 10:13 PM Jesse Dosanjh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ    Internet safety tips for parents. This document was prepared by the Ministry of Education and outlines general rules for ensuring internet safety for children. Translated into Punjabi.  Apr 25, 2012, 10:17 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ Recent events, publicized in the media, have encouraged us all to think and talk about bullying prevention in our homes, schools and communities and about our shared responsibility for ‘keeping kids safe’. Everybody has a role to play. Prepared for by the Ministry of Education.  Apr 25, 2012, 10:17 PM Jesse Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   Call it Safe - A parent guide for dealing with bullying in elementary schools. Translated into Punjabi and created by the Ministry of Education.  Apr 25, 2012, 10:17 PM Jesse Dosanjh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   Your child can get $500 from the Government of Canada to help you start saving early for your child's education after high school, and an extra $100 each year up to age 15. That's up to $2,000 (plus interest) in bonds for your child's education. And you don't have to put any of your own money into the RESP to get this bond. An extra $25 will be paid with the first $500 bond to help cover the cost of opening an RESP. Translated into Punjabi and created by the Government of Canada.  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
ċ

View
ਪੰਜਾਬੀ   This document from www.canlearn.ca provides information about Registered Education Savings Plans. Translated into Punjabi.  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
ċ

View
ਸਮਾਰਟਸੇਵਰ (SmartSAVER) ਟੁਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਈਐੱਸਪੀ (RESP) ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ।  Apr 25, 2012, 4:14 PM Navnit Dosanjh
Comments